Bachelor

 

Bachelor in Theologie & Religiestudies

 

De bacheloropleiding in theologie en religiestudies voorziet in een breed maar essentieel grondvlak om het christendom en de wereldgodsdiensten te leren begrijpen en verder te bestuderen. Religie is in de huidige seculiere cultuur op uiteenlopende manieren en veelvormig aanwezig. Mensen stellen zich erg veel vragen. Sommigen zijn ronduit negatief, anderen weten het niet en nog anderen weten zich door God geroepen. Maar waarover spreken we als we het woordje ‘God’ gebruiken? Het is duidelijk dat we niet zelf dit woord hebben bedacht. Er gaat een lange geschiedenis aan vooraf en er zijn talloze interpretaties aan gegeven. En wat te denken van de ervaring of beleving van het goddelijke? Spiritualiteit duikt dan weer meer op de voorbije decennia. Eigenlijk is geestelijke bewogenheid nooit weg geweest en daarom is de vraag ook legitiem waartoe spirituele ontwikkelingen leiden. Verschillende invalshoeken komen aan bod, terwijl een veelkleurig spectrum van methodieken en interpretatiemogelijkheden wordt ontvouwd. 

 

De opleiding bestaat uit drie terreinen:

Bijbelwetenschap, theologie en religieonderzoek

 

Bijbel

Dit betreft in de eerste plaats de Bijbelse literatuur die op een overzichtelijke en cultureel georiënteerde wijze wordt besproken. De basis van de Bijbelwetenschap wordt gevormd door de antieke talen: Hebreeuws en Grieks. Een grondige kennisname van de beginselen van de authentieke Bijbeltalen leert de student het heel specifieke denkkader van de auteurs kennen. Van daaruit wordt de specifieke inbedding van de Bijbel in het mythologische en literaire landschap van de Antieke Oudheid verduidelijkt. Dit biedt verdiepend inzicht in de bijzondere culturele dynamiek waaruit het Bijbels monotheïsme en het christendom ontstonden. Dit wordt aangevuld met een overzicht en analyse van de antieke en klassieke literatuur uit het Midden Oosten en de Grieks-Romeinse wereld.

 

Theologie

De tweede pijler van de Bacheloropleiding legt de nadruk op theologische reflectie. In de eerste plaats wordt nagedacht over de Joods-christelijke wortels van onze cultuur, de implicaties ervan voor mens en wereld en dit in het kader van de moderniteit en de Verlichting. De actualiteit is nooit veraf, vandaar dat ook ruimschoots aandacht wordt besteed aan ethische vragen. De prangende ethische kwesties worden in christelijk perspectief behandeld. Ook het pastorale handelen en de praktisch theologische consequenties van geloof en gemeenschap komen aan bod. Uiteindelijk is ook de kerkgeschiedenis een voorname component van een verdiept inzicht in de wortels van de Europese cultuur. Ook de vorming van christelijke dogma’s tot de moderne ontwikkelingen in de 19e en 20e eeuw worden voor het voetlicht gebracht. Een bijzonder segment van de theologische vakken is de specifieke aandacht voor reformatorische theologie en confessies. 

 

Religie

De periode waarin de westerse cultuur een duidelijke religieuze stempel droeg ligt voorgoed achter ons. Na de bijna volkomen secularisering van onze leefomgeving volgde de globalisering. Mede dankzij migratie komen we nu dagelijks in contact met andere religies en levensbeschouwingen. Om deze veelkleurigheid inzake levensbeschouwingen tot een blijvende verrijking te maken, is het van belang dat we een grondige kennis van zowel de eigen tradities als van de wereldgodsdiensten stimuleren. Daarop is de derde pijler van de bacheloropleiding theologie en religiestudies gericht. De religiewetenschappelijke disciplines houden uitvoerig rekening met de ontwikkelingen in de evolutionaire psychologie, de godsdienstsociologie, de antropologie van de religie en de interreligieuze dialoog. Daarnaast komen ook de vele alternatieve stromingen die het christendom rijk is aan bod, van gnostiek over Manicheïsme en Katharen, tot Rozenkruisers, Vrijmetselarij en New Age. 

 

Profiel

De Bacheloropleiding aan onze faculteit vertrekt van een brede culturele interesse en verbindt dit met de meest actuele ontwikkelingen op het vlak van Bijbel- en religiewetenschappen. In dit verband is het zeker een troef dat de student deelneemt aan het onderzoek in uitvoering, aangezien alle vakken gebaseerd zijn op oorspronkelijk onderzoek. Daarbij komt dat de student ruimte krijgt om zich aan de hand van keuzevakken te oriënteren. Het groeiende aanbod van onlinemodules draagt bij aan deze mogelijkheid.

 

Flexibiliteit

Onze kleinschaligheid wordt ruimschoots gecompenseerd door de intense en persoonlijke begeleiding. Dit is zeker voor de Bacheloropleiding een voordeel. Theologie en religiestudies zijn confronterende wetenschappen, die niet alleen het cognitieve niveau uitdagen, maar ons ook aanzetten over de eigen biografie en culturele wortels te reflecteren. Dit gezamenlijk door een reflexief proces gaan, is een kwalitatieve sterkte die aan de faculteit te Brussel uniek is. 

 

Europese context

Een andere belangrijke troef van de faculteit te Brussel is de context. Gelegen in het hart van Europa op een boogscheut van de Europese instellingen, houdt de faculteit de vinger aan de pols van de levensbeschouwelijke actualiteit. Naast verschillende bezoekmomenten, seminaries en colloquia wordt de student tijdens de Bacheloropleiding al geconfronteerd met deze internationale context.

 

Grenzeloos

Een derde en laatste motivatie kan zijn dat je niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk je grenzen wil en kan verleggen. Hierbij gaat het om mentale soepelheid en weerbaarheid. De faculteit theologie en religiestudies te Brussel is pluralistisch en onafhankelijk wat confessie betreft. De kleinschaligheid zorgt er vervolgens voor dat we met andere meningen in debat kunnen treden en naar eenheid streven, zonder leerstellige beperkingen.

 

Culturele bagage

Een bijkomende reden is het cultuurhistorisch belang van de christelijke traditie, die in een snel veranderende wereld dreigt ten onder te gaan in ongenuanceerd populisme en identitaire ideologieën. De student theologie en religiestudies in Brussel leert met een open blik en een degelijke bagage de geestelijke kaders van de samenleving vorm te geven. 

 

  

Keuzestress? 

De veelheid aan religieuze fenomenen kan onoverzichtelijk lijken. Het is bij de wetenschappelijke benadering ervan echter niet de bedoeling dat de student kiest. De opleiding is geen buffet, nog minder een tribunaal, waarbij men als rechter moet oordelen over deze of een andere beleving. In de Bacheloropleiding krijgt men zicht op het perspectief, wat in de Masteropleiding wordt uitgediept met onderzoek en specialisatie. 


Taaldrempel?

Kennis van Hebreeuws en Grieks is essentieel om de Masteropleiding Theologie en Religiestudies aan te vatten. Het is mogelijk om een verkorte Bacheloropleiding te volgen, die toegang biedt tot het Protestants-Evangelisch Godsdienstonderwijs in Vlaanderen (PEGO). Deze opleiding resulteert in een certificaat (zie verderop in de studiegids). Ook de bijkomende opleiding voor ‘late roepingen’, die in overleg met de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB) wordt aangeboden, is zonder taalvakken. Daartoe is een module Verkorte Bijbelse Talen ingericht. 

 

Meer info doelstellingen

Terug
Deze website maakt gebruik van cookies De website van Faculteit voor protestantse theologie en religiestudies gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten