Onderzoeksgroepen / Publicaties


De FPTR heeft drie onderzoeksgroepen: Biblical Studies, Historical and Reformation Theology en Religious Studies.

Naast het uitvoeren van innoverend wetenschappelijk onderzoek, staan de onderzoeksgroepen in voor de begeleiding van masterstudenten door hen de specifieke vakcompetenties bij te brengen. 


Biblical Studies

Deze onderzoeksgroep richt zich op de voortgaande verdieping van het taalkundig en exegetisch begrip van de Bijbelse teksten en omvat de vakgebieden die voorheen tot het Oude en het Nieuwe Testament behoorden. De Hebreeuwse Bijbel en het Griekse Nieuwe Testament, het literaire taaleigen en de verhaal- en vertaaltechnieken, intertekstualiteit en de complexe culturele samenhang met de omringende wereld in de Oudheid staan hier centraal. Het hedendaags Bijbelonderzoek spitst zich tevens toe op de vertaling van de theologische grondslagen van de Bijbel in de (post)moderne samenleving. 

 

De voorzitter van de onderzoeksgroep is Drs. A. Knop.


Historical en Reformation Theology 

Deze onderzoeksgroep richt zich op de relevantie en doorwerking van de eeuwenoude joodse en christelijke cultuur en theologie in het hedendaagse maatschappelijke weefsel. Een ander belangrijk onderzoeksveld is de plaats van het vroege christendom in de klassieke Grieks-Romeinse cultuur. Ook is er ruim aandacht voor de wederzijdse uitwisseling en beïnvloeding van jodendom en christendom. 

In reformatorisch perspectief wordt de 16eeeuw bekeken als een samengaan van oude tradities en nieuwe wetenschappen. Ook de Reformatie, de Verlichting en de Moderniteit krijgen ruimschoots aandacht, vooral met het oog op hun bijdrage aan de vorming van de seculiere cultuur van vandaag.

 

Historical and Reformation Theologyomvat de vakgebieden van de systematisch theologische en historische wetenschappen. De ontwikkeling van het christendom, de dogmavorming en de hermeneutische principes die eraan ten grondslag liggen vormen de basis van de christelijke theologie. Een bijzondere klemtoon ligt op de reformatorische bewegingen die sinds de 16eeeuw in Europa hun vleugels uitsloegen. Het lutheranisme, anabaptisme, piëtisme en calvinisme worden in hun verscheidenheid bestudeerd. Maar ook de ontwikkelingen die hebben geleid tot de Verlichting in de 18eeeuw en de daarbij aansluitende pluriformiteit van religieuze belevingen in de 19eeeuw. Deze onderzoeksgroep houdt zich tevens bezig met de interpretatie van de geloofstraditie in onze huidige tijd.

 

Voorzitter van de onderzoeksgroep is Prof. J. McDonald


Religious Studies

Deze onderzoeksgroep richt zich voornamelijk op de dialoog van de Bijbelse traditie en theologie met de mens- en cultuurwetenschappen. De voornaamste antropologische en cultuurhistorische ontwikkelingen worden op de voet gevolgd. Daarnaast biedt de maatschappelijke context, met het toenemend radicalisme op religieus vlak, een grote uitdaging voor de christelijke theologie en cultuur in de 21eeeuw. Verdieping van de kennis van de bronnen en de ontwikkelingen binnen de islam zijn daarbij van groot belang. 

 

Religious Studies overkoepelt de vakgebieden van de filosofische, antropologische, psychologische en ethische benaderingen van het culturele fenomeen religie. Een tweevoudige focus domineert het perspectief van deze onderzoeksgroep: de synergie tussen het religieus-mythologisch en het wetenschappelijk wereldbeeld enerzijds en anderzijds de hedendaagse problematiek van religie in de seculiere samenlevingen. Hier wordt onderzoek gedaan naar de theologische complicaties van het evolutionaire denken. Tegelijk peilt men naar de complicaties die tot uiting komen in religieus radicalisme, geweld en geloof, fundamentalisme en anti-wetenschappelijkheid. 

 

Voorzitter van de onderzoeksgroep is Prof. J. Temmerman

Terug
Deze website wil gebruik maken van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.
Gelieve aan te geven of u deze cookies al dan niet wenst te aanvaarden.
Meer informatie