De aanvragen om als student te worden ingeschreven, moeten tijdens de eerste helft van juli en vanaf de tweede helft van augustus worden ingediend. De aanvraag wordt schriftelijk aan de Faculteit gericht en gaat vergezeld van een voor echt verklaard fotokopie van het gehomologeerde getuigschrift van het hoger secundair onderwijs en/of een bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs.

De definitieve inschrijving met een volledig dossier gebeurt op het secretariaat van de Faculteit in de loop van september (van maandag tot vrijdag van 10.00 tot 12.00).

Aanvragen van buitenlandse studenten en van studenten die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen, worden door de decaan onderzocht. Overzeese kandidaten dienen aan de toelatingsvoorwaarden te voldoen, die in hun eigen land van kracht zijn om zich aan een universiteit te laten inschrijven. Een kerkelijke of academische instantie dient deze kandidaten aan te bevelen en er borg voor te staan.

Men kan zich als voltijdstudent, deeltijdstudent of als toehoorder inschrijven. Ook al volgt de studente in kwestie niet alle vakken, hij of zij dient zich aan de normale studie-en examenregeling te houden.