Prof. Dr. Lambers-Petry

Het vak Nieuwe Testament omvat de bestudering van de teksten van het Nieuwe Testament en de vroeg-christelijke literatuur en hun ontstaansgeschiedenis in de laat-Joodse en Romeinse context. Er wordt gekeken naar de historische persoon Jezus van Nazareth, zijn sociaal en religieus-politiek leefmilieu en naar de kerygmatische Christus van de jonge christelijke kerk. De theologie en exegese van de nieuwtestamentische geschriften bereid voor op de verkondiging van Christus in de hedendaagse samenleving.