Bijbelse talen

Drs. A. Knop

De Bijbelse talen zijn de basis van de Protestantse Theologie. Daarom wordt in de bacheloropleiding ruim aandacht besteed aan (nieuwtestamentisch) Grieks en Hebreeuws.

In de module Grieks I verkrijgt de student basiskennis (grammatica en woordenschat) en leert Griekse teksten lezen en analyseren. In de module Grieks II wordt deze kennis verdiept en worden teksten uit het Nieuwe Testament vertaald. De derde module (Grieks III) is volledig gewijd aan cursorisch lezen, analyseren en vertalen van teksten uit het Nieuwe Testament en de Apostolische Vaders.

De modules Bijbels Hebreeuws (I, II en II) volgen dezelfde methodiek en moeten de student in staat stellen om volkomen autonoom de Bijbelse teksten te vertalen.

 

Vakgroep Oude Testament

Prof. Dr. Johannes Taschner

De bacheloropleiding voorziet in drie afzonderlijke gebieden van het vak Oude Testament. In eerste instantie wordt een overzicht gegeven van de geschiedenis van het oude Israël en de wordingscontext van de Hebreeuwse Bijbel. Dit is noodzakelijk om de religieuze achtergronden van de Joodse geschriften te begrijpen.  Daarna wordt in twee modules verder ingegaan op de ontstaansgeschiedenis en structuur van de Hebreeuwse Bijbel, eerst de Thora (‘vijf boeken van Mozes’) en daarna ook Profeten en Geschriften. Verder biedt de bacheloropleiding een sleutel tot begrip van de teksten aan, door de verschillende verklaringsmethoden voor het voetlicht te brengen in de module ‘Inleiding hermeneutiek van het OT’.

 

Vakgroep Nieuwe Testament

Prof. Dr. Doris Lambers-Pertry

Voor het Nieuwe Testament is het, naast de canonieke teksten uit de Bijbel, noodzakelijk om ook de apocriefe geschriften en literatuur van de kerkvaders in de studie te betrekken. Verder krijgt de student inzicht in de ontstaansgeschiedenis van het christendom en komen traditionele theologische vraagstukken in verband met het Nieuwe Testament, zoals de zoektocht naar de historische Jezus, aan bod. Intertekstueel onderzoek is in verband met de Bijbel een belangrijk instrument. Deze vaardigheden worden tijdens de bacheloropleiding aangereikt.

 

Vakgroep Praktische Theologie

Prof. Dr. Heye Heyen

De inleidingsmodule biedt inzicht in de praktische theologie als zelfstandige theologische discipline en in samenhang daarmee ook in een discipline van de sociale wetenschappen, te weten: godsdienstsociologie. Waar mogelijk worden tijdens de colleges verbindingen gelegd tussen deze disciplines om samenhangen en perspectiefverschillen te verduidelijken. Ook onderzoekvaardigheden komen in de bacheloropleiding aan bod. De module godsdienstpsychologie stelt geloofsbegrippen in psychologisch perspectief aan de orde en situeert stromingen en hun vertegenwoordigers in relatie tot geloven en (pastorale) hulpverlening.

 

Vakgroep Kerkgeschiedenis

Prof. Dr. Jack McDonald

Na een eerste algemene inleidingscollege, waarin de grote lijnen van de kerkgeschiedenis aan bod komen, wordt de student vertrouwd gemaakt met de Reformatie en de Verlichting. De twee grote historisch-culturele ontwikkelingen worden aan de hand van belangrijke figuren (Luther, Calvijn) en al even belangrijke thema’s (afschaffing slavernij) behandeld. De colleges van Prof. Dr. Jack McDonald worden in het Engels gegeven.

 

Vakgroep Systematische Theologie

Prof. Dr. Johan Temmerman

In dit onderzoeksveld wordt gekeken naar verbanden tussen denken en geloven, weten en ervaren. In de inleidende modules theologie, filosofie en hermeneutiek wordt een encyclopedisch overzicht gegeven van de belangrijkste stromingen in de westerse cultuur. Men is dan voldoende geïnstrueerd om het denken over en vanuit de religie te onderzoeken. In de module godsdienstfilosofie en religiekritiek komen de voornaamste denkers aan het woord. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de grondlegger van het modernisme inzake godsdienst: G. W. Hegel. Hier leert de student zelf denken, verbanden leggen en vooroordelen onder de hamer te plaatsen.