De opleiding beoogt een even­wichtige basisopleiding in de theologie waarin de student(e):

  1. het vermogen ontwikkelt om thema’s met betrekking tot geloof, religie, kerk en samen­leving kritisch en geïntegreerd te bestuderen, te doordenken en te com­municeren in het kader van algemeen wetenschappelijke denkwijzen;
  2. zich de basiscompetenties van de verschillende vakgebieden verwerft die beho­ren bij het theologiseren op algemeen aanvaardbaar theologisch niveau;
  3. voldoende kennis, inzicht en vaardigheden opbouwt om toegang te krijgen tot de masterop­leiding theologie en daarin tot een verantwoorde keuze kan komen van een meer gespecia­li­seerd theologisch studiegebied.

Geformuleerd in eindtermen houdt dit in dat de student(e) heeft verworven:

  • kennis van en inzicht in basisbegrippen en onderzoeksmethoden van de ver­schillende theolo­gische vakgebieden;
  • het vermogen theologische vakkennis en inzichten op verantwoorde wijze te verbin­den met actuele the­ma’s van geloof, kerk en samenleving;
  • het vermogen zelfstandig rele­vante infor­matie op te zoeken, te vergelijken, te beoordelen en te verwerken met het oog op theologische vraagstukken in hun maat­schappelijke context;
  • het vermogen theologische thema’s in een samenhangend verband van vakgebieden te doordenken;
  • het vermogen theologische thema’s adequaat op academisch niveau te communiceren, zowel mondeling als schriftelijk, uitlopend op het ontwerpen, schrijven en pre­senteren van een eindwerk met een integrerend karakter;
  • een theoretisch verantwoorde onderzoekshouding, die ingezet kan worden voor verder­gaan­de theologische en godsdienstwetenschappelijke studie.

Deze algemene doelstellingen worden toegepast in de vakgebieden van de bacheloropleiding: Godsdienstwetenschap, Oude Testament, Judaïca, Nieuwe Testa­ment, Patristiek, Kerkgeschiedenis, Systematische Theolo­gie en Praktische Theo­logie.


Lessenrooster BACHELOR – academiejaar 2017-2018

EERSTE SEMESTER

Dinsdag
[uur af te spreken] Studievaardigheden 2 Prof. Heye Heyen
9u30-11u Inleiding Praktische Theologie Prof. Heye Heyen
13u-14u30 Kerkgeschiedenis 1 Prof. Doris Lambers Petry
14u30-16u Dogmageschiedenis Prof. Johan Temmerman

Donderdag
10u45-13u Hebreeuws 1 + rep. Drs. Arjan Knop
14u-15u Inleiding christelijke cultuur Prof. Johan Temmerman
15u-16u Inleiding O.T. (Thora) Prof. Johannes Taschner

 

TWEEDE SEMESTER

Dinsdag
9u-10u Gemeentepedagogiek Prof. Heye Heyen
14u-15u Literatuur Tweede Tempel Prof. Doris Lambers Petry
15u-16u15 Inleiding Patristiek Prof. Doris Lambers Petry

Donderdag
10u45-13u Hebreeuws 2 + rep. Drs. Arjan Knop
13u30-15u Kerkgeschiedenis Reformatie Dr. Thorsten Jacobi
15u-16u Inleiding O.T. (Profeten) Prof. Johannes Taschner